Algemene voorwaarden Rijschool Kamran

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met Rijschool Kamran, alsook op iedereen die lessen volgt of andere diensten afneemt van deze rijschool. Hierin staan alle afspraken die nageleefd moeten worden door de Rijschool en de kandidaten.

ARTIKEL 1           VERPLICHTINGEN RIJSCHOOL

1.1) De Leerling krijgt praktijkles van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen(WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig instructeurscertificaat.

1.2) Het praktijkexamen wordt door de Rijschool gereserveerd nadat de examenkosten door de Leerling volledig betaald zijn.

1.3) De Leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin rijlessen worden gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de Leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.

1.4) Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de Leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt. De Leerling kan in een dergelijk geval géén aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

ARTIKEL 2           VERPLICHTINGEN LEERLING

2.1) Om autorijlessen te volgen moet de Leerling minimaal 16,5 jaar oud zijn. Tevens dient de Leerling tijdens de lessen altijd een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben.

2.2) De Leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de Leerling te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Is de Leerling er dan nog niet, dan heeft de Rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen.

2.3) De Leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Echter wel 24 uur van te voren melden, anders heeft de Rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

2.4) Een te laat afgezegde les wordt niet bij de Leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is of er sprake is van overmacht. Hieronder wordt verstaan ziekte van de Leerling/kandidaat of overlijden van de directe familielid. In geval van ziekte dient een verklaring van een dokter te worden overlegd. Andere door de Leerling opgegeven redenen voor het afzeggen of verzetten van praktijkles worden in principe niet beoordeeld als overmacht. De uren van deze afspraak worden door de Rijschool gezien als verbruikt door de Leerling en worden niet opnieuw aangeboden.

2.5) De Leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan de Rijschool welke de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

2.6) Indien de Leerling iets verzwijgt uit hetgeen in artikel 2 lid 2.6 vermeld staat, dan heeft de Rijschool het recht de lessen ((Rij)les overeenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden. Dit artikel wordt in samenhang bezien met de in artikel 10 opgesomde toerekenbare gedragingen waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.

2.7) Bij schade ontstaan als gevolg van de in artikel 2 lid 2.6 genoemde situaties heeft de Rijschool het recht dit te verhalen op de Leerling. Dit artikel wordt in samenhang bezien met de in artikel 10 opgesomde toerekenbare gedragingen waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.

Paraaf leerling:

ARTIKEL 3           BETALING

3.1) Betalingen van losse lessen zijn alleen contant mogelijk bij de instructeur en dienen voldaan te worden voor iedere les.

3.2) Betaling van lespakketten geschiedt per bankoverschrijving op IBAN nummer: NL84 INGB 0007 7700 51 op naam van  Autorijschool Kamran, onder vermelding van het factuurnummer. De contante betaling is mogelijk bij de instructeur. Helaas is pinnen niet mogelijk.

3.3) Betaling van het afgenomen pakket geschiedt volledig dan wel enkel in maximaal drie termijnen.

3.4) De 1e termijnbetaling van het betreffende pakket dient voorafgaand aan of op de 1e rijles te zijn voldaan door de Leerling.

        De 2de termijnbetaling dient 1 (kalender)maand later plaatsvinden.

        De 3de termijnbetaling moet daarna weer 1 maand later worden uitgevoerd.

3.5) Komt het toch voor dat de Leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert de Rijschool tevens de volgende procedure:

a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijgt de Leerling in eerste instantie een herinnering. Wordt hier echter ook geen gehoor aan gegeven, dan ontvangt de Leerling na de herinnering een aanmaning waarbij aanmaningskosten worden gerekend. Indien mogelijk wordt er telefonisch contact gezocht met de Leerling.

b. De Rijschool behoudt zich het recht voor wettelijke rente te rekenen over het verschuldigde bedrag nadat de betalingstermijn is verstreken.

3.6) Mocht het toch voorkomen dat de Leerling nog steeds niet betaalt, dan schakelt de Rijschool een incassobureau in. Dan komen er natuurlijk extra kosten bij, die de Leerling zelf moet dragen.

3.7) Na het aangaan van de overeenkomst en de ondertekening hiervan is de Leerling onverkort verplicht tot afname van het gekozen pakket.

3.8) Bij het achterwege blijven van betalingen kan de Rijschool doen besluiten geen verdere lessen meer aan de Leerling te geven. De Rijschool blijkt ook bij het staken van rijlessen onverkort aanspraak maken op betaling van het afgenomen pakket.

ARTIKEL 4           RIJ(HER)EXAMEN EN TUSSEN TIJDSE TOETS (TTT)

4.1) Als de Leerling niet of te laat op het praktijkexamen verschijnt vanwege oorzaken die aan de Leerling toegerekend kunnen worden, moet de Leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het niet afgelegde examen komt te vervallen voor rekening en risico van de Leerling.

4.2) Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, en eenzijdig afgezegd door het CBR, dan hoeft de Leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De Rijschool heeft dan wél het recht om aan de Leerling de kosten van één rijles te berekenen.

4.3) Op de Leerling rust de verplichting om voorafgaand aan het praktijkexamen bij het CBR aan de examinator de navolgende bescheiden te overleggen bij gebreke waarvan het examen niet door kan gaan en de kosten geheel voor rekening en risico van de Leerling komen: – Een geldig legitimatiebewijs – Een geldig Theorie-certificaat .

4.4) Het annuleren van een praktijkexamen bij het CBR is alleen mogelijk bij overlijden of acute opname in het ziekenhuis.

4.5) In geval van ziekenhuisopname dient een verklaring van de behandelende arts van het ziekenhuis te worden overlegd door de Leerling. Met deze verklaring kan de Rijschool restitutie van de kosten van het examen vragen bij het CBR.

4.6) Deze verklaring dient binnen één week in het bezit te zijn van de Rijschool.

Paraaf leerling:

4.7) De administratiekosten die het CBR hiervoor in rekening brengt wordt ingehouden op het bedrag dat de Leerling terugkrijgt.

4.8) Voor een nieuwe aanvraag zal de Leerling opnieuw het volledige bedrag aan examengeld moeten betalen.

ARTIKEL 5           BEËINDIGEN VAN DE LES- EN/OF PAKKETOVEREENKOMST

5.1) De Rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:

a. de Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de Leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de Rijschool.

b. de Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de Leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

ARTIKEL 6           AANVULLENDE AFSPRAKEN

6.1) De Rijschool kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de Leerling maken. Deze zullen dan schriftelijk worden vastgelegd.

6.2) Echter deze algemene voorwaarden zullen op al onze overeenkomsten van toepassing zijn.

ARTIKEL 7           LESPAKKETTEN

7.1) Indien de Leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, kan de Leerling nog geen gebruik maken van het examen. De Leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen tegen het op dat moment geldende losse uurtarief.

7.2) De Leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat.

7.3) Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen Tussen Tijdse Toets (TTT) of rij(her)examen gereserveerd of afgenomen worden.

7.4) De Rijschool is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en het eventueel overschrijden van het aantal uren van het pakket (en de daarbij komende extra lesuren die betaald moeten worden).

ARTIKEL 8           BESCHIKBARE PRAKTIJKLESSEN

8.1) Het aantal uren praktijkles dat in voormelde pakketten is opgenomen, is inclusief de tijd die gebruikt wordt voor een in dit pakket opgenomen praktijkexamen afgenomen door het CBR.

8.2) De afgenomen praktijklessen worden door De Rijschool of een door De Rijschool aangewezen en bevoegde rijinstructeur/instructrice en kandidaat in onderling overleg verdeeld over het geplande aantal weken en beschikbaarheid in de agenda van de betreffende instructeur/instructrice.

8.3) De afgenomen praktijklessen dienen voorafgaand aan elk les(uur) na vermelding daarvan op de leskaart door beide partijen te worden afgetekend middels een handtekening of paraaf.

Paraaf leerling:

ARTIKEL 9           PAKKETPRIJZEN EN KORTINGEN Algemene voorwaarden Rijschool Kamran

9.1) Het afnemen van een pakket levert de Leerling een financieel voordeel op t.o.v. het afnemen van losse lessen. Deze geboden korting is maximaal één jaar geldig na het aangaan van deze overeenkomst en het ondertekenen hiervan. Echter, er kan door De Rijschool géén enkele garantie worden gegeven dat de Leerling binnen de in dit pakket gekozen aantal lesuren op het vereiste niveau van het examen komt. Een en ander heeft te maken met de verschillen tussen kandidaten onderling en zaken zoals aanleg, motivatie, inzicht, leergierigheid en eventuele leerbeperkingen van de Leerling. Uiteraard zal De Rijschool ernaar streven de Leerling – zo snel als mogelijk is – op het vereiste examenniveau te brengen.

9.2) Bij tussentijdse beëindiging op verzoek van de Leerling zal door De Rijschool €35,- administratiekosten in rekening worden gebracht.

9.3) Bij tussentijdse beëindiging op verzoek van de Leerling worden de tot dan toe genoten lessen tegen het dan geldende en gebruikelijke uurtarief van een losse les in rekening gebracht.

9.4) Na aftrek van de kosten – zoals opgesomd onder punt 9.2 en  9.3 – op de reeds betaalde termijn(en) door de Leerling, zal het restant door De Rijschool aan de Leerling worden gerestitueerd dan wel bij een negatief saldo door De Rijschool worden opgesteld.

ARTIKEL 10         VRIJWARING Algemene voorwaarden Rijschool Kamran

10.1) Als de Leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en/of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:

a. De Rijschool kan de Leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De Rijschool draagt zelf het risico.

b. Als de Leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de Leerling wel aansprakelijk worden gesteld.

c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en/of andere middelen, die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de Leerling onder invloed was, dan kan de Leerling aansprakelijk worden gesteld.

d. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de Leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de Rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

10.2) De Rijschool zal de Leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de Leerling dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De Leerling mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de Leerling dan niet de waarheid heeft verteld en tóch rijlessen neemt, dan kan de Leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.

ARTIKEL 11         GESCHILLEN Algemene voorwaarden Rijschool Kamran

Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Aldus overeengekomen op: ………………………………… 20………… te ………………………………

Handtekening voor akkoord:

……………………………                                         ……………………………                                         ………………………….. Rijschool Kamran                                      De Leerling                                                       Ouders/Voogd

Heeft u vragen met betrekking tot onze algemene voorwaarden, neem dan contact met ons op via onze contactpagina.